Thursday, August 24, 2006

It´s only when I lose myself in someone else Pouze když ztrácím sám sebe v někom jiném
That I find myself Až tehdy se teprve naleznu
I find myself Naleznu se
It´s only when I lose myself in someone else Až když ztratím sám sebe v někom jiném
That I find myself Pak se naleznu
I find myself Naleznu se

I can feel the emptiness inside me fade & disappear Cítím, že prázdnota ve mě se rozplývá a ztrácí
There´s a feeling of content that now you are here Cítím klid v duši, protože jsi teď tady
I feel satisfied Cítím spokojenost
I belong inside Jsem spokojený
Your velvet heaven Náležím do tvého sametového ráje

Did I need to sell my soul Potřeboval jsem zaprodat svou duši
For pleasure like this Pro tehnle krásný pocit?


#A Question Of Lust Otázka rozkoše

Fragile Buď na mne něžná
Like a baby in your arms a jemná jako k dítěti,
Be gentle with me nikdy jsem
I´d never willingly neměl dopustit,
Do you harm abys mi ublížila.
Apologies Bráním se všemu,
Are all you seem to get from me co bys mi mohla udělat,
But just like a child ale - stejně jako dítě
You make me smile se na Tebe usmívám,
When you care for me když se o mne staráš
And you know... a ty víš, že...
It´s a question of lust Je to otázka rozkoše,
It´s a question of trust otázka důvěry,
It´s a question of not letting něco, co nedává smysl
What we´ve built up zo co jsem spolu vybudovali
Crumble to dust se rozpadá na prach
It is all of these things and more všechny ty věci,
That keep us together které nás spojovaly.