Wednesday, May 19, 2010

LEGENDA O ZKÁZE LIDSTVA A ODCHODU REOVU DO NEBE.

....................... 10 ; [budeš mým vezírem, budeš mým zástupcem. Zrak všech, kteří spatří tebe, bude otevřen, a všichni budou ti děkovati."]
............................................................................................
............................................................................................
.......................................... 11
Nevjyšší objal pak Nuna a řekl bohům, vycházejícím na východu nebe: "Vzdávejte úctu nejstaršímu bohu, z něhož já jsem vyšel. Já stvořil jsem nebe, pevnou učinil jsem [zemi, vytvořil jsem lidi] a věky ztrávil jsem s nimi. Zrodil jsem roky. Kouzelná moc mé duše jest větší než [kouzelná moc ............................................ ]."
Chnum jest duše Švova,
.................................... jest duše ................................ ,
.............................................. jest duše Hehova.
Noc jest duše temnoty,
Re jest duše pravodstva,
Zedetský beran jest duše Usirova,
Krokodilové jsou duše Sobkovi,
duše všech ostatních bohů jsou v hadech,
duše draka Apopa sídlí ve východním horstvu,
duše Reova jest v celém světě.

________________________________________
1 T. j. »Tvá práce jest u konce«. Re sděluje tím s Hathorou, že nepřeje si dalšího krveprolití. Č
2 Hathor odpovídá, že prolévání krve jí bylo příjemné. Tím dává na jevo, že by ráda vraždila lidi dále. V textu užito jest »zmocnila se« místo »vraždila jsem« aby se vysvětlilo, jak Hathor nabyla příjmení »Sechmet«. Č
3 Rozhodně si tedy dalšího prolévání krve nepřeje. Č
4 Hathor jest zde nazývána Sechmet, což může také značiti »Ta, jež se zmocnila«. Č
5 T. j. Rea Č
6 Dlouhý popis obrazu nebeské krávy, shodující se s obrazy v hrobkách králů Setia I. a Ramsesa III. Č
7 (Tu vznikl Thovtův ibis) jest poznámka, vložená do textu; slova »posílati« a »ibis« zní v egyptštině podobně, a dle názorů egyptských bůh tvoří, když vysloví jméno toho, co hodlá vytvořiti; tím, že vyslovil »budeš posílati«, vznikl ibis. Tak jest tomu i u ostatních poznámek. Č
8 Tu vznikl pták techen. Č
9 Tu vznikl Thovtův měsíc. Č

Labels:

Tuesday, May 11, 2010

LEGENDA O ZKÁZE LIDSTVA A ODCHODU REOVU DO NEBE.

Tu povstal
[A dále řekl] Veličenstvo tento bůh: "Vzdal mne od nich, ať vystoupím do výše a vidím!"
Tu povstal
Veličenstvo tento bůh rozhlédl se z ní a ona řekla: Zalidnil jsi mi [zemi] množstvím lidí."
Tu povstal
Jeho Veličenstvo — kéž žije, zdráv jest a dobře se mu daří — řekl: "Pokojné jest zde pole."
Tu povstalo pole obětí.
" trávu na něm."
Tu povstaly nebeské luhy.
"Opatřím je vším potřebným."
[Tu povstaly] hvězdy.
Nut třásla se závratí. I řekl Veličenstvo Re: "Kéž mám nosiče, aby ji podporovali!"
Tu povstali nosiči.
A dále Veličenstvo Re řekl: "Synu můj Šve! Postav se pod moji dceru Nutu a dozírej na moje nosiče, protože žijí v temnotě! Opři [nebeskou krávu] o svou hlavu a opatruj ji!"
(Tak stalo se, že dává se synům a dcerám opatrovnice, a že otec klade si syna na svou hlavu.)


Pak řekl Veličenstvo tento bůh Thovtovi: "Zavolej mi Veličenstvo Geba a řekni mu: "Pojď ihned a spěchej!"
Když Veličenstvo Geb přišel, řekl mu Veličenstvo tento bůh:
Je spor o tvoje hady, kteří jsou v tobě. Hleď, oni se mne bojí, tak jak jsem, kdežto ty znáš jejich dobré vlastnosti. Odeber se tedy k mému otci Nunovi a řeknu mu: "Hlídej plazy, bydlící v zemi a ve vodě!" A dále napiš si rozkaz na všecka místa pro plazy, kteří tam jsou, znějící: Střežte se něčemu ublížiti! Nechť vědí, kdo jsem, neboť hleď, já svítím [také] jim! Jejich denní potravou budiž to, co ty [jim poskytovati budeš] v této zemi na věky. Střež kouzelná říkadla, jež ústa jejich znají! Hle, bůh kouzla jest zde; on Není třeba, abych já byl hlídán svěřuji je tvému synu Usirovi; ať chrání jejich dítky, aby srdce jejich knížat zapomněla na jejich skvělé činy, které konali, když si toho přáli v celé zemi kouzelnou mocí, která jest v jejich tělech."
A dále pravil Veličenstvo tento bůh: "Zavolej mi Thovta!" Byl ihned přiveden a Veličenstvo tento bůh řekl (mu): "Dosaďte ho sem na moje místo, když já budu svým světlem osvětlovati duat a ostrov duší. Ty budeš zde písařem a budeš dohlížeti na ty, které zde sídlí i na ty, kteří patří k těm, kteří dopustili se nepřátelských činů proti tobě a proti mně, jsouce stoupenci onoho nestoudníka. Ty budeš na mém místě, mým zástupcem, a ať říkají ti: Thovt, zástupce Reův; a dám, že budeš posílati posly 7 a dovolím ti, abys vztáhl svou ruku na bohy pravěku, kteří jsou větší než ty, a dobře povede se mi, když ty budeš říditi moje věci 8 Dám ti obsáhnouti obě nebe tvou krásou a tvým světlem 9 a dám, že budeš obcházeti i ostrovany;

Labels:

Monday, May 10, 2010

VULKANICKÉ ERUPCE A ZMĚNY POČASÍ

Dříve mělo toto souostroví více názvů
podle toho, do které sféry kulturních a po-
litických zájmů patřilo. V období, kdy
spadalo pod pravomoc benátské republi-
ky, mělo název Santa Irini, což se zacho-
valo ve zkomolené podobě až do dneš-
ních dnů. Z řeckého kulturního okruhu
se nám zachoval nejen dnešní název, ale
i ten původní, který skrýval ve svém vý-
znamu snad i původní tvar ostrova. Z dáv-
ných dob se dodnes traduje jméno "Stron-
" ý"
gyle, což znamená "Okrouhl . Stačí však
jediný pohled na mapu, abychom viděli,
že k okrouhlosti má hodně daleko.

Théra má tvar přibližně podkovovitý,
přičemž vnitřek této imaginární podkovy
tvoří obrovská kaldera2 s rozměry 8 x 5 km
s téměř kolmými stěnami, spadajícími do
vnitřmho zálivu. Naproti tomu strana ob-
rácená k volnému moři je mírná a do vody
poklesá velmi povlovně. Také hloubka
kaldery (400 až 600 m) ukazuje na to, že
zde kdysi došlo k obrovské ničivé explozi.
Tmavě hnědé až černé ostrůvky upros-
třed kaldery a strmé srázy vnitřních bře-
hů napovídají, že celé souostrovíje nepo-
chybně vulkanického původu.

Labels:

Friday, May 07, 2010

LEGENDA O ZKÁZE LIDSTVA A ODCHODU REOVU DO NEBE.

Obě tyto legendy jsou mezi nápisy hrobek králů Setia I. (třetí král XIX. dynastie, vládl 1313—1292 př. Kr.) a Ramsesa III. (druhý král XX. dynastie, vládl 1198—1167 př. Kr.) Jejich účelem bylo, zjednati králi vstup do nebe a snad i vládu nad bohy. Uveřejněny jsou v Annales du museé Guimet IX. Quantrième partie, tab. 15/1—18/95, XVI. tab. 59/1— 62/76.
............................................................................................................ bůh, jenž povstal sám ze sebe. Když uvázal se v kralování, byli lidé i bozi zajedno. Když však Jeho Veličenstvo zestárl, takže jeho kosti byly stříbro, jeho údy byly zlato a jeho vlas byl drahý kámen lazulový, lidé vymýšleli si [zlé] řeči.
Jeho Veličenstvo slyšel řeči lidí a řekl svým průvodcům: "Zavolejte mi mé oko, Šva, Tefnutu, Geba, Nutu i otce a matky, kteří byli se mnou, když jsem byl v pravodstvu, i Nuna, a ať přivede sebou své dvořanstvo! Přiveďte je opatrně, aby lidé [jich] nespatřili a nepozbyli srdnatosti! Přijdete s nimi do paláce, aby vyslovili své návrhy, a já odejdu do pravodstva, na místo, na němž jsem vznikl!"
Tito bozi byli přivedeni, a když byli u něho, dotkli se svými čely země před Jeho Veličenstvem, aby proslovil svou řeč před otcem nejstarších bohů, jenž stvořil lidi a jest králem lidstva, a řekli Jeho Veličenstvu: "Mluv (k nám), posloucháme (to)!"
Re řekl Nunovi: "Nejstarší bože, v němž jsem vznikl, a bozi předkové! Pohleďte na lidi, kteří vznikli z mého oka! Usmyslili si [nepřátelství] ke mně! Řekněte mi: Co činíte proti tomu? Nechci je pobíti, dokud nevyslechnu, co tomu říkáte!"
Veličenstvo Nun odpověděl: "Můj synu Re, větší než ten, jenž zplodil ho, mocnější než ti, kteří stvořili ho! Posaď se na svůj trůn! Velký jest strach před tebou, když tvé oko vyjde proti těm, kteří ti spílají!"
Veličenstvo Re odpověděl: "Hleďte, utíkají do pouště, bojíce se pro to, co řekli!"
[Shromáždění bozi] řekli Jeho Veličenstvu: "Vyšli svoje oko, ať rouhače uvrhne do neštěstí! [Neboť] nemáš-li ve svém čele oka, aby bilo [nepřátele] tvé?"
A ono vykonalo na nich pomstu, jsouc Hathorou.
Když vrátila se tato bohyně, pobivši lidi na poušti, řekl Veličenstvo Re: "Buď vítána, Hathoro! Vykonala jsi, co jsi měla vykonati!"1
Tato bohyně odpověděla: "Jakože žiješ, bylo to sladké mému srdci, když zmocnila jsem se lidí!"2
Veličenstvo Re řekl: "Budu jim [zase] vládnouti jako král, neboť se bojí!"3
Stalo se však, že Sechmet4 [odešla] od noční hostiny, aby pustila se zase do jejich krve, počínajíc od Henennisutu.
Re [zpozorovav to] řekl: "Zavolejte mi hbité posly, běhouny, utíkající [jako] stín těla!"

Labels:

Thursday, May 06, 2010

Proč křesťané nepřijímají darwinismus

Těch důvodů je několik. Logicky myslícímu člověku je jasné, že tak složitý systém, jako jsou živé organismy, nemohl vzniknout náhodou. Darwinismus je hlavní zbraní ateistů v potírání víry v Boha. Paul Johnson nazývá Darwina „svatým patronem všech ateistů“12 a zejména komunisté byli jeho zanícenými stoupenci. Mao veřejně uváděl, že „čínský komunismus byl vybudován na základě Darwina a evoluční teorie“. Darwinismus poskytoval a stále poskytuje zdůvodnění rasismu, zejména reprezentovanému německým nacismem. Pokud je člověk jen výše vyvinutý živočich, pak pro něj platí stejné zákony jako pro ostatní živočichy, tedy slovy Darwina: „vyšší civilizované rasy po celém světě vyhladí bezpočet nižších“.13Podle této „teorie“ Hitler likvidoval „méněcenné“ rasy a slabší jedince. Darwinismus nedává vysvětlení a zdůvodnění altruismu, lásky k bližnímu, ani nemůže být základem morálky a etiky.
Výzva pro 21. století.
Jak probíhala evoluce nevíme, je však jasné, že nemohla probíhat podle Darwinovy „teorie“. Pokud chceme ve vědě postoupit dále, musíme opustit slepou uličku darwinismu.

Labels: