Wednesday, April 18, 2007

Měření výkonnosti národního hospodářství

Výkonnost ekonomiky můžeme stanovit buď produktovou nebo důchodovou metodou a vyjádřit ji jako hrubý národní produkt nebo národní důchod, případně dalšími makroekonomickými agregáty, které jsou od této základní dvojice odvozeny.

2.1. Produktová (zbožová) metoda
Existují dva protisměrné toky mezi podniky a domácnostmi, kde se jedná o statky a služby, které domácnosti nakupují od podniků, a platby, které podniky dostávají od domácností za tyto statky a služby. Pokud bychom sečetli hodnotu všech statků a služeb, které podniky prodávají během daného období domácnostem, nebo veškeré platby podnikům za nakoupené statky a služby, získali bychom celkový produkt ekonomiky.

Labels: