Saturday, April 21, 2007

Mezi základní složky produktové metody patří:

2.1.a) výdaje na osobní spotřebu (C)
- nákupy statků dlouhodobé a krátkodobé spotřeby a služeb (65 - 70% GND)

b) hrubé domácí investice (I)
- soukromé hrubé investice, investice nové fixní vynaložené firmami do budov a zařízení, bytové výstavby a přírůstků stavu zásob statků (20= GNP)


c) státní nákupy statků a služeb (G)
- výdaje na státní spotřebu a státní investice mimo transferových plateb

d) čisté vývozy (X)
- saldo obchodní bilance země = rozdíl mezi celkovými vývozy a celkovými dovozy

GNP = C + I + G + X

2.2. Důchodová metoda
Další dva peněžní toky mezi domácností a organizací vyjadřují množství výrobních činitelů jež domácnosti prodávají během určitého období podnikům, a platby podniků domácnostem za tyto platby za určité období a připočteme-li všechny zisky podniků, obdržíme národní důchod.
Mezi základní složky důchodové metody patří:

2.2.a) mzdy a další platy zaměstnancům před zdaněním

b) čistý úrok, tedy rozdíl mezi úroky, které domácnosti získají a úroky, které zaplatí jiným subjektům

c) rentní úrok osob

d) hrubé zisky korporací, které vedení korporací posléze rozdělí na dividendy akcionářů, nerozdělený zisk a daň ze zisku

e) příjmy ze samozaměstnání zahrnující všechny formy plateb za výrobní faktory, jež používají samostatně podnikající osoby

Labels: