Monday, May 14, 2007

5.1.2. Neoklasický přístup k hospodářskému růstu –
Vychází z makroekonomických produkčních funkcí, kde základem je představa, že vytvořený GNP je výsledkem kombinace všech použitých výrobních činitelů v ekonomice:

Q = F /L,N,K/

Kde: Q = reálný GNP
F = funkční vztah mezi kombinací výrobních činitelů a reálným GNP
L = celkové množství vynaložené práce
N = celkový rozsah půdy
K = celkové množství kapitálu

Tato teorie se soustřeďuje na zdroje ekonomického růstu..

5.2. Hospodářský cyklus a jeho fáze –

K nejobvyklejším makroekonomickým oscilacím patří výkyvy skutečného hrubého národního produktu kolem potencionálního produktu = hospodářský cyklus


Ka) recese – výrazný pokles agregátní poptávky, klesají nákupy spotřebních statků a narůstají obtížně prodejné či neprodejné zásoby statků dlouhodobé spotřeby, prudce klesají investice do továrních budov a zařízení. Omezuje se výroba a snižuje se reálný GNP, roste míra nezaměstnanosti

- pokles agregátní poptávky (negativní poptávkový šok) je v modelu AD-AS spojen s poklesem cenové hladiny (v realitě jde spíše o pokles míry inflace)
- pokles agregátní nabídky (negativní nabídkový šok) v důsledku růstu cen vstupů je spojen s růstem cenové hladiny. Vysoká nezaměstnanost spojená s růstem cenové hladiny (přesněji s růstem inflace) bývá nazývána stagflace (spojení slov stagnace a inflace)

poptávkový šok nabídkový šok

Y* Y*
P P
AS AD


AS2
AD1
AS1
AD2
Y Y

b) expanze (vzestup, oživení) – roste agregátní poptávka, zaměstnanost, ceny i zisky. Růst investic je založen na očekávání vysokých zisků, skutečný produkt roste rychleji než potenciální

c) dno (maximální deprese) – bod, ve kterém skutečný produkt dosahuje svého minima

d) vrchol – je bod, ve kterém skutečný produkt dosahuje maxima


5.2.1. Příčiny vzniku cyklu –

a) teorie externích příčin - kolísání agregátní nabídky a poptávky stojí mimo národní hospodářství
• nerovnoměrné tempo, v němž se objevují nové vynálezy a objevy
• nedostatečné informace, kterými tržní subjekty disponují
• politické příčiny jako války, revoluce, volby
• hospodářská politika státu
Tato teorie vycházející z externích příčin je základem pro monetaristickou teorii cyklu, podle níž je příčinou fluktuací (změn) nevhodná monetární politika státu. Střídání růstu množství peněz v oběhu a poklesu množství peněz v oběhu vede i k růstu a poklesu celkové aktivity.