Tuesday, May 08, 2007

Keynesiánské pojetí

Agregátní poptávka po penězích je souhrnem transakčních, opatrnostních a spekulačních peněžních zůstatků. Transakční a opatrnostní motiv preference likvidity vytvářejí přímou závislost poptávky po penězích na vývoji GNP či nominálního národního důchodu, zatímco spekulační motiv vytváří nepřímou závislost agregátní poptávky po penězích na úrokové míře.

Ve srovnání s monetarismem keynesiánci zdůrazňují:

a) díky preferenci úlohy peněz jako uchovatele hodnot je znemožněno vtažení poptávky po penězích k vývoji nominálního GNP

b) kolísání a vysoká nepředvídatelnost vývoje rychlosti obratu peněžní jednotky díky spekulační poptávce po penězích, která se mění v závislosti na vývoji úrokových měr nepřímo úměrně

c) nestabilní vztah mezi vývojem GNP a agregátní poptávkou

Labels: