Sunday, May 06, 2007

Agregátní poptávka po penězích

Na poptávku po penězích, která spolu s nabídkou nám vytváří na trhu buď rovnováhu nebo nerovnováhu, je třeba podívat se ze dvou různých pojetí.

Monetaristické pojetí -
Monetaristé vycházejí z předpokladu kvantitativní teorie peněz, což znamená, že hodnota peněz je nepřímo úměrná množství peněz v oběhu. Jako východisko nám poslouží transakční rovnice

M . V = P . Q

kde M ... množství peněz v oběhu
V ... rychlost obratu peněžní jednotky
P ... cenová hladina
Q ... reálný národní důchod

Podle monetaristických východisek lze předpokládat, že V a Q jsou relativně stabilní veličiny, které lze považovat za dané:
Q - je dáno dlouhodobou tendencí tržní ekonomiky pohybovat se na hranici výrobních možností a využívat všechny disponibilní zdroje (Q = potenciální produkt)
V - rychlost s jakou peníze přecházejí mezi ekonomickými subjekty

Z dané rovnice vidíme, že úroveň cenové hladiny závisí přímo úměrně na množství peněz v ekonomice a rychlosti obratu peněz a současně nepřímo úměrně na objemu reálného produktu. Z toho pak plyne, že množství peněz v oběhu závisí přímo úměrně na nominálním produktu (P . V) a nepřímo úměrně na rychlosti obratu peněz.

Labels: